Do góry

Jakość

System Zarządzania Jakością zapewnia właściwą, systemowo administrowaną realizację wszystkich procesów biznesowych mających wpływ na jakość usług. Sprawne działanie systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności, doskonalone oraz przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz do zmieniających się wymagań klienta. 

Wdrażając i utrzymując system jakości według normy PN-EN ISO 9001:2015, potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań i uzyskiwania w efekcie zamierzonych rezultatów.

Głównym celem wdrożonej przez nas strategii dotyczącej problematyki zarządzania jakością jest zapewnienie, że świadczone przez nas usługi spełniają potrzeby i wymagania klientów, a nasze postępowanie służy realizacji tego celu. 

W ramach przyjętej Polityki Jakości AWIMA Sp.J. zobowiązała się dążyć do ciągłego doskonalenia swoich usług w celu sprostania obecnym i przyszłym oczekiwaniom klientów.
Za swoje najistotniejsze cele spółka uznała:​

 • dostarczanie wysokiej jakości usług świadczonych w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz wysokiej jakości specjalistyczne środki do utrzymania czystości,
 • skuteczne rozpoznawanie potrzeb klientów,
 • stałe doskonalenie jakości i efektywności działania,
 • stabilne, kompetentne i efektywne partnerstwo z naszymi klientami oraz uczestnictwo w tworzeniu ich sukcesów.

Powyższe cele spółka osiąga poprzez realizowanie polityki, której wyrazem jest:

 • zaangażowanie odpowiednich środków finansowych,
 • zatrudnianie wysoko wykwalifikowanego personelu,
 • powierzenie stanowisk kierowniczych osobom gwarantującym dotrzymanie przyjętych standardów pracy,
 • ustanowienie i utrzymywanie skutecznego systemu jakości,
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych,
 • stałe doskonalenie organizacji pracy,
 • zaopatrywanie się u dostawców oferujących towary i usługi o jakości odpowiadającej naszym wymaganiom,
 • stałe podnoszenie umiejętności personelu,
 • zapewnienie pracownikom satysfakcjonujących warunków pracy i płacy,
 • stworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi zawodowemu i osobistemu.

Wszyscy pracownicy odpowiedzialni są za jakość swojej pracy. Naszym współpracownikom umożliwiamy pełne wykazanie swoich zdolności i umiejętności, stały rozwój zawodowy i osobisty. Naszym celem jest stabilizacja załogi. Staramy się utrzymywać długotrwałe, wzajemnie korzystne powiązania z naszymi dostawcami. Preferujemy współpracę z dostawcami oferującymi towary i usługi o jakości odpowiadającej naszym wymaganiom.

Zadowolenie Klientów, satysfakcja współpracowników i dostawców oraz ich pozytywna ocena są podstawą naszego trwałego rozwoju i wyznaczają nam kierunki działań doskonalących.

Zgodnie ze swoją polityką spółka AWIMA zobowiązuje się spełniać wymagania Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015, jednocześnie realizując zasadę ciągłego doskonalenia.

 

* System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 został wdrożony i jest systematycznie odnawiany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą (obecnie DNV GL - Business Assurance Poland).