Do góry

Certyfikat ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością * zapewnia właściwą, systemowo administrowaną realizację wszystkich procesów biznesowych mających wpływ na jakość usług. Sprawne działanie systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności, doskonalone oraz przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz do zmieniających się wymagań klienta. 
Wdrażając i utrzymując system jakości według normy ISO 9001:2015, potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań i uzyskiwania w efekcie zamierzonych rezultatów.
Głównym celem wdrożonej przez nas strategii dotyczącej problematyki zarządzania jakością jest zapewnienie, że świadczone przez nas usługi spełniają potrzeby i wymagania klientów, a nasze postępowanie służy realizacji tego celu. 
W ramach przyjętej Polityki Jakości AWIMA Sp.J. zobowiązała się dążyć do ciągłego doskonalenia swoich usług w celu sprostania obecnym i przyszłym oczekiwaniom klientów.
Za swoje najistotniejsze cele spółka uznała:​​
- dostarczanie wysokiej jakości usług świadczonych w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz wysokiej jakości specjalistyczne środki do utrzymania czystości,
- skuteczne rozpoznawanie potrzeb klientów,
- stałe doskonalenie jakości i efektywności działania,
- stabilne, kompetentne i efektywne partnerstwo z naszymi klientami oraz uczestnictwo w tworzeniu ich sukcesów.
Powyższe cele spółka osiąga poprzez realizowanie polityki, której wyrazem jest:
- zaangażowanie odpowiednich środków finansowych,
- zatrudnianie wysoko wykwalifikowanego personelu,
- powierzenie stanowisk kierowniczych osobom gwarantującym dotrzymanie przyjętych standardów pracy,
- ustanowienie i utrzymywanie skutecznego systemu jakości,
- zapewnienie odpowiednich środków technicznych,
- stałe doskonalenie organizacji pracy,
- zaopatrywanie się u dostawców oferujących towary i usługi o jakości odpowiadającej naszym wymaganiom,
- stałe podnoszenie umiejętności personelu,
- zapewnienie pracownikom satysfakcjonujących warunków pracy i płacy,
- stworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi zawodowemu i osobistemu.
Wszyscy pracownicy odpowiedzialni są za jakość swojej pracy. Naszym współpracownikom umożliwiamy pełne wykazanie swoich zdolności i umiejętności, stały rozwój zawodowy i osobisty. Naszym celem jest stabilizacja załogi. Staramy się utrzymywać długotrwałe, wzajemnie korzystne powiązania z naszymi dostawcami. Preferujemy współpracę z dostawcami oferującymi towary i usługi o jakości odpowiadającej naszym wymaganiom.
Zadowolenie Klientów, satysfakcja współpracowników i dostawców oraz ich pozytywna ocena są podstawą naszego trwałego rozwoju i wyznaczają nam kierunki działań doskonalących.
Zgodnie ze swoją polityką spółka AWIMA zobowiązuje się spełniać wymagania Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015, jednocześnie realizując zasadę ciągłego doskonalenia.


Kodeks etyki
Funkcjonowanie w ramach nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce jest związane z koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. Zauważalne jest dążenie do uczciwości i rzetelności w działalności gospodarczej wśród rosnącej grupy przedsiębiorców, dla których przestrzeganie norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań staje się faktem. Działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, rzetelności wobec kontrahentów, pracowników i urzędników świadczą o odpowiedzialnym podejściu do kierowania firmą i są jednym ze źródeł sukcesu.
W warunkach dużej konkurencji firma nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych.
Kierownictwo spółki stoi na stanowisku, że we wszystkich działaniach przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy. Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości firmy.
Przyjęcie Kodeksu oznacza uznanie wspomnianych wartości i zobowiązanie do regularnego monitorowania przestrzegania przyjętych norm.
Stosunki z klientami
1. Firma będzie dostarczać usługi wartościowe, dobrej jakości i solidnie wykonane.
2. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu firma zobowiązuje się do nie podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji.
3. Dla zapewnienia pełnej satysfakcji klientów spółka będzie zapewniać wysoki standard usług.
4. Pracownicy przedsiębiorstwa nie będą wręczać klientom pieniędzy ani prezentów, które mogą być traktowane jako korzyści materialne.
5. Firma nie będzie stosować praktyk, zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem.
6. Spółka będzie utrzymywać w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od klienta.
Stosunki z udziałowcami i innymi inwestorami
1. Spółka będzie dbać o interesy udziałowców i pozostałych inwestorów, a także nie uczyni niczego, aby uprzywilejować jedną grupę inwestorów kosztem drugiej.
2. Przedsiębiorstwo będzie dążyć do osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu kapitału w długim okresie.
3. Firma będzie uczciwie informować o swojej polityce, osiągnięciach i perspektywach rozwoju.
Stosunki z pracownikami
1. Stosunki przedsiębiorcy z pracownikami będą oparte na szacunku oraz obowiązujących przepisach prawa.
2. Firma będzie przyjmować i awansować pracowników, biorąc pod uwagę kwalifikacje wymagane na danym stanowisku. Pracownicy nie będą dyskryminowani ze względu na rasę, religię, narodowość, kolor skóry, wiek, płeć, stan cywilny czy niepełnosprawność niemające wpływu na rezultaty wykonywanej przez nich pracy.
3. Spółka będzie dążyć do zapewnienia stabilnych miejsc pracy oraz rzetelnie informować pracowników o perspektywach zatrudnienia.
4. Firma jest zobowiązana zapewnić czyste, zdrowe i bezpieczne środowisko pracy zgodnie ze standardami i przepisami prawa.
5. Firma poinformuje pracowników o ich obowiązkach, których realizacja pozwoli uniknąć wypadków, zranienia siebie, swoich kolegów, a także osób postronnych.
6. Przedsiębiorstwo zapewni poufność danych medycznych przekazywanych przez pracowników. Wyniki badań okresowych oraz inne informacje o stanie zdrowia nie będą udostępniane innym pracownikom i osobom postronnym.
7. Z myślą o docenieniu wysiłków poszczególnych osób mających wkład w sukces firmy przedsiębiorstwo będzie stosować reguły przejrzystej i czytelnej polityki wynagradzania. Reguły systemu wynagradzania będą tak skonstruowane, aby uwzględnić wkład indywidualny każdego pracownika.
8. Spółka będzie pomagać pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wspierać ich karierę w firmie.
9. Firma będzie informować pracowników o strategii, celach swojej działalności i zadaniach na poszczególnych stanowiskach pracy.
10. Informacje uzyskane od pracowników podczas pracy nie będą używane dla jakiegokolwiek innego celu niż ten, dla którego były udostępnione.
11. Firma nie będzie tolerować molestowania seksualnego i innych form maltretowania psychicznego lub fizycznego pracowników.
12. Firma będzie wspierać budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich i utrzymywanie dobrej atmosfery pracy.
13. Przy wykupywaniu dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego dla pracowników firma będzie się kierować wyłącznie ich korzyścią. Przedsiębiorstwo dołoży wszelkich starań, aby wybrać najbardziej bezpieczną ofertę towarzystwa ubezpieczeniowego lub funduszu inwestycyjnego.
14. Spółka wypracuje procedury ugodowego rozstrzygania sporów i uczyni wszystko, aby rozwiązać te spory nie doprowadzając do eskalacji konfliktu.
15. Firma będzie dbała o zapewnienie dobrej komunikacji z pracownikami. Przedsiębiorstwo będzie uznawać potrzebę informowania i konsultowania pracowników w zespołach, w których pracują. Pracownicy będą także należycie reprezentowani w negocjacjach.
16. Firma będzie rzetelnie informować pracowników o charakterze zawieranych z nimi umów, o warunkach zatrudnienia oraz o przysługujących pracownikowi prawach i obowiązkach związanych z zawartą umową.
17. W przypadku konieczności zwolnienia pracowników firma podejmie starania, aby w miarę możliwości pomóc w znalezieniu nowej pracy.
Stosunki z kontrahentami
1. Stosunki pomiędzy firmą i kontrahentami powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu.
2. Usługi oferowane przez spółkę będą realizowane zgodnie z oczekiwaniami klienta i zawartą umową, a wszelkie płatności będą uiszczane w terminie.​
3. Firma uznaje, że przyjmowanie i dawanie prezentów może powodować sytuacje postrzegane jako próba skłaniania do ofiarowania w zamian pewnych korzyści dla darczyńcy. Następujące reguły powinny być przestrzegane:
- nie należy nakłaniać nikogo do przyjęcia prezentu,
- prezenty nie powinny mieć charakteru pieniężnego,
- rozsądne, małe upominki i przejawy gościnności mogą być zaakceptowane, jeśli nie są wręczane z zamiarem uzyskania u obdarowanego zobowiązania i mogą być odwzajemnione w takim samym stopniu,
- należy informować przełożonych o każdym otrzymanym kosztownym prezencie oraz o wyświadczonej przysłudze, związanych z firmą, z którą prowadzona jest współpraca.
​4. Relacje z klientami i informacje dotyczące tych relacji powinny być traktowane jako poufne.
Relacje z konkurencją
1. Firma będzie uczciwie współzawodniczyć z konkurentami i nie będzie podważać ich reputacji.
2. W kontaktach z konkurencją pracownicy nie będą przekazywać poufnych informacji dotyczących firmy.
3. Firma nie będzie próbowała pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi. Zaliczyć do nich można szpiegostwo przemysłowe, zatrudnianie pracowników konkurencji w celu otrzymania od nich tajnych informacji, nakłanianie personelu konkurencji lub jej klientów do ujawniania posiadanych przez nich informacji oraz inne środki wyżej nie wymienione.
4. Przedsiębiorstwo nie będzie stosować niezgodnych z prawem, restrykcyjnych praktyk handlowych.
5. Spółka nie będzie oferować usług poniżej kosztów wytworzenia.
Powiązania z władami lokalnymi i lokalnymi społecznościami
1. Firma dołoży wszelkich starań, aby być wrażliwym społecznie podmiotem gospodarczym, będzie służyć społeczności poprzez działalność korzystną dla firmy i społeczności między innymi poprzez zapewnianie możliwości zatrudnienia i dobrych warunków pracy.
2. W miarę możliwości przedsiębiorstwo będzie brało pod uwagę interesy całego otoczenia, starając się uwzględnić zarówno interes krajowy, jak i lokalny.
3. Firma powinna wspierać w miarę możliwości społeczność lokalną. Ewentualne dotacje na cele charytatywne będą przyznawane w ramach zasad ustalonych przez właściciela.
Środowisko naturalne
1. Przedsiębiorstwo w swojej działalności będzie kierowało się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.
2. Firma jest zobowiązana dbać o ochronę środowiska, a zasoby naturalne użytkować w sposób odpowiedzialny. W związku z powyższym firma powinna:
- starać się, aby gospodarka ściekowa, usuwanie odpadów, emisja spalin i hałasu mieściły się w wyznaczonych standardach,
- analizować efekty każdego nowego przedsięwzięcia dla środowiska,
- mieć szczególny wzgląd na ochronę żyjących w naturze zwierząt i roślin,
- informować społeczność, wśród której firma działa, o przeprowadzanym przez nią programie ochrony środowiska.
Związki biznesu z polityką
1. Działania firmy będą charakteryzować się pełnym poszanowaniem dla prawa, realizowanego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe.
2. Firma nie będzie wspierać działalności politycznej opartej na krzewieniu nienawiści, uprzedzeń oraz dyskryminacji wobec określonych grup lub osób.
3. Polityka firmy w zakresie wspierania działalności społecznej i politycznej powinna być jawna.
Zamówienia publiczne
Firma będzie przestrzegać Ustawy prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
- nie będzie podejmowała działań mających na celu wywarcie wpływu na osoby podejmujące decyzję.
- poda w swojej ofercie takie warunki merytoryczne, które rzeczywiście będzie w stanie spełnić.
- rzetelnie przedstawi w swojej ofercie osiągnięcia i doświadczenia.
- nie będzie podejmować działań dyskredytujących konkurentów.

Stałe stosowanie naszych zasad etycznych nadzoruje Komisja etyki, która interpretuje kierunki etyczne i normy zachowania, a także udziela porad dotyczących postępowania.
Komisja jest odpowiedzialna za stałe przestrzeganie norm i wartości etycznych przy podejmowaniu decyzji przez spółkę oraz w jej działaniach, jak również za rozwiązywanie kwestii dotyczących etycznej i biznesowej prawości wewnątrz spółki, a także na zewnątrz.
Pracownicy, klienci, dostawcy i pozostałe zainteresowane strony mogą skontaktować się z Komisją etyki za pośrednictwem poczty elektronicznej (
komisja.etyki@awima.pl).
Powyższy adres e-mail to oficjalny kanał umożliwiający pracownikom i innym zainteresowanym stronom skontaktowanie się w celu przedstawienia zapytania lub sytuacji, czy też kiedy czują się dotknięci działalnością biznesową lub działaniami spółki.
Rodzaj sytuacji, jakie można zgłaszać:
- naruszenie praw człowieka, takich jak wolność wypowiedzi, wolność stowarzyszania się, praca dziecka, praca przymusowa, molestowanie, dyskryminacja, niewłaściwe traktowanie, warunki pracy, ochrona socjalna, zasady bhp,
- sytuacje związane z przekupstwem, konfliktem interesów, kupczeniem wpływami, oszustwem, praniem brudnych pieniędzy lub innymi nielegalnymi praktykami biznesowymi,
- sytuacje związane z brakiem przejrzystości, dokładności lub fałszywymi oświadczeniami dotyczącymi sprawozdań finansowych, wskaźników czy informacji ogólnych,
- nieprawidłowości w procedurach lub kontrolach spółki,
- sytuacje środowiskowe, takie jak gospodarowanie odpadami, efektywność energetyczna czy wykorzystywanie zasobów naturalnych,
- nieprzestrzeganie Kodeksu etyki,
- nieprzestrzeganie kwestii poufnych, kontraktów, umów o zachowaniu poufności,
- prośby o porady w sprawie wszelkiego rodzaju sytuacji dotyczących zachowania wnioskującego pracownika lub innych osób. Wszystkie sytuacje są rozpatrywane przez Komisję etyki, która zadba o zachowanie poufności, a osoba przedstawiająca daną sytuację nie ulegnie żadnej dyskryminacji

* System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 został wdrożony i jest systematycznie odnawiany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą (obecnie United Registrar of Systems).